Btw-aangiften laattijdig ingeschreven in de rekening-courant door een informaticaprobleem bij FOD Financiën

BTW rekening courant (eventueel vermelding van foutieve gegevens)

18 mei 2020

Door een technisch probleem bij de FOD Financiën werden sommige periodieke btw-aangiften, ingediend tussen 28 april en 12 mei 2020, laattijdig ingeschreven in de rekening-courant van de belastingplichtigen.

Dat heeft tot gevolg dat er:

 • rekeninguittreksels automatisch verstuurd worden met vermelding van onjuiste bedragen of ontbrekende aangiften die wel correct werden ingediend.
 • briefwisseling verstuurd wordt over een foutieve opnulzetting van de rekening-courant.

FOD Financiën stelt alles in het werk om dit probleem op te lossen zodat de betrokkenen hiervan geen nadeel zullen ondervinden. U moet dus geen rekening houden met deze brieven als u in die periode toch een aangifte hebt ingediend.

Bron: FOD Financiën – 15.05.2020

Nieuwigheden in de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2019

Extra belastingverminderingen (federaal)

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) (code 1342/2342): Zelfstandigen kunnen sinds 2018, naast het VAPZ ook een bijkomend pensioenspaarpotje aanleggen ovv POZ. Dit is enkel voor zelfstandige buiten de vennootschap (eenmanszaken, vrije beroepers en hun resp. meewerkende echtgenoten)
Aandelen groeibedrijven (code 1334/2334): U kon al investeren in startende ondernemingen (eerste 4 jaren van oprichting), maar nu kunt u ook investeren in zgn. groeibedrijven (van 5 tot 10 jaar na oprichting). U heeft recht op een belasting-vermindering van 25% van uw investeringen met een maximum van 25000 euro
Privak-verliezen (code 1329/2329): leed u een verlies of een minderwaarde bij de volledige liquidatie van een privak opgericht na 2017, dan kunt u dat verlies tot maximaal 25000 euro inbrengen en voor 25% worden gerecupereerd
Adoptiekosten (code 1341): de kosten die u de laatste 5 jaren maakte tijdens een adoptieprocedure geven recht op een vermindering in het jaar waarin de procedure wordt afgesloten (belastingvermindering van 20% op de adoptie-uitgaven, met een maximum van 6150 euro)

Belastingvrijstelling voor dividenden (code 1437/2437):

Ontvangt u dividenden op aandelen, dan zijn de eerste 640 euro / per belastingplichtige vrijgesteld van roerende voorheffing.

Meldplicht effectenrekeningen (code 1072/2072):

Was u in 2018 titularis van meer dan één effectenrekening, dan moet u dit verplicht melden in deze code

Beroepskostenforfait voor zelfstandigen met winst:

Zelfstandigen met winst kunnen vanaf nu ook kiezen voor een beroepskostenforfait in plaats van het bewijzen van hun werkelijke kosten. Het forfait bedraagt 30% van hun inkomsten met een maximum van 4720 euro. Dit kan een goed alternatief zijn voor zelfstandigen in bijberoep. De basis waarop de 30% wordt berekend is (verkopen-verkochte aankopen – sociale bijdragen) Voor de sociale bijdragen werden er nieuwe codes ingevoerd, code 1632/2632.

Voorafbetalingen vanaf aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019)

De voorafbetalingen voor het 1e kwartaal van het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) moeten worden uitgevoerd op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33 bus 42, 1030 Schaarbeek met gestructureerde mededeling

Er geldt een bijzondere overgangsmaatregel voor ondernemingen wiens boekjaar niet samenvalt met een kalenderjaar en dus niet op 31/12/2018 afgesloten wordt en waarvoor de resterende vervaldagen VA -aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) zich ná 31/12/2018 situeren. De betalingen die deze ondernemingen, ná 31/12, maar nog steeds voor het aanslagjaar 2019 uitvoeren moeten blijvend worden gestort op het bestaande rekeningnummer: BE20 67920023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen. Pas wanneer deze vennootschappen starten met hun eerste betaling voor het aanslagjaar 2020, moeten ze hiertoe gebruik maken van het nieuwe rekeningnummer

BTW: Raadpleeg het saldo van uw BTW rekening courant online via MyMinFin.be

Nieuw: naast het rekeninguittreksel kunt u voortaan ook de actuele stand van uw btw-rekening-courant raadplegen op MyMinfin.be.
Meldt u aan als onderneming (MyMinfin Pro) en vind er onder ‘Mijn Fiscaliteit’ eveneens uw verrichtingen en de laatste afsluiting van uw rekening-courant terug.
Aanloggen op MyMinfin.be kan via eid en kaartlezer of via de itsme App (zie vorige nieuwsberichten)
U moet dus niet meer wachten op het driemaandelijkse overzicht per brief, maar kunt op elk moment uw status raadplegen.
Bron: FOD Financiën – 05.12.2018

Kleine ondernemingsregeling inzake BTW

SAMENVATTING KLEINE ONDERNEMINGSREGELING

 •  Geen BTW in rekening brengen
 •  Geen BTW aftrekken
 •  Omzetplafond van € 25.000/jaar
 •  Geen periodieke aangiftes in te dienen
 •  Elk jaar klantenlisting opmaken
 • Geef uw ondernemingsnummer niet door bij werken in onroerende staat
 • Geef uw ondernemingsnummer niet door bij aankopen van goederen binnen de Europese Unie als je onder de drempel van 11200 euro/jaar blijft
 • Bij diensten binnen de Europese unie (art 21, §2 Wbtw) dient u uw btw-nummer wel door te geven en een bijzondere btw-aangifte in België indienen en btw hier afdragen
 • Verplichte vermelding op facturen

Documentatie Fod Financiën : Brochure – 9 vragen omtrent de vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen. April 2019

Aangifte personenbelasting – Verplicht aan te geven roerende inkomsten

Voor de meeste roerende inkomsten (dividenden, interesten uit kasbons, gelddeposito’s, obligaties…) houdt het organisme die ze betaalt (bv. uw bank) op het moment van betaling al een roerende voorheffing in die ze meteen aan de staat doorstort. Die roerende voorheffing geldt dan meestal als de definitieve belasting. U moet de roerende inkomsten dus niet meer in uw belastingaangifte vermelden.

De eerste schijf, per persoon, van 1.880 euro (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017. Voor aanslagjaar 2019, inkomsten 2018 is dit 960 euro) aan intresten van een gereglementeerd spaarboekje en de eerste schijf, per persoon, van 190 euro (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017) aan inkomsten uit kapitalen die werden geïnvesteerd in coöperatieve vennootschappen of erkende vennootschappen met een sociaal oogmerk, per persoon, zijn helemaal vrijgesteld van belastingen. Zo ook zijn de interesten op de eerste schijf van 15.000 euro (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017) op bepaalde leningen uitgereikt via een crowdfunding platform aan kleine, beginnende ondernemingen gedurende een beperkte periode vrijgesteld.

Sommige roerende inkomsten moet u wel altijd aangeven in uw belastingaangifte:

 • inkomsten van buitenlandse oorsprong, direct geïnd in het buitenland
 • intresten van gereglementeerde spaarboekjes boven de 1.880 euro
 • inkomsten boven de 190 euro van kapitalen die geïnvesteerd werden in coöperatieve vennootschappen of erkende vennootschappen met een sociaal oogmerk
 • interesten op het niet-vrijgestelde deel van leningen uitgereikt aan kleine, beginnende ondernemingen
 • inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en licenties
 • andere inkomsten die niet werden onderworpen aan de roerende voorheffing (bv. de inkomsten uit hypothecaire schuldvorderingen op onroerende goederen die zich in België bevinden, inkomsten uit de huur of concessie van roerende goederen, lijfrentes)
 • Meerwaarden op Inkomsten van speculatieve verrichtingen (aan en verkoop binnen 6 maanden)

Aangifte personenbelasting AJ2018 – indieningstermijnen

Deadline indiening aangifte Aj2018 – Ink2017

papieren aangifte: 29/06/2018

via tax-on-web door burger: 12/07/2018

via mandataris : 25/10/2018

Bezorg tijdig uw gegevens aan uw boekhouder !

Indien u een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft gekregen is de deadline voor antwoord (indien niet akkoord met voorstel) vastgesteld op 12/07/2018 indien niet akkoord ingegeven via tax-on-web, via papier 29/06/2018

Uitleg per rubriek aangifte AJ2018: https://www.practicali.be/blog/aangifte-personenbelasting-2018/#aangifte1

Rij elektrisch in uw eenmanszaak !

Voor een eenmanszaak verhoogt de fiscale aftrek van kosten m.b.t. een elektrische auto tot 120% van 01/01/2018 t.e.m. 31/12/2019.
De elektriciteit blijft voor 75% aftrekbaar.

Vanaf 01/01/2020 zal de aftrekbaarheid 100% bedragen inclusief het beroepsmatige elektriciteitsverbruik, ongeacht of deze auto aangekocht werd voor of na 01/01/2018

Let op: in eerste instantie wordt de beroepsmatige kost bepaald (privé-gebruik telt niet mee!), daarna de fiscale aftrekbeperking

Nieuwe fiscale aftrekbeperkingen personenwagens

Overzicht aftrekregeling personenwagens:
Vanaf 01/01/2018 worden de aftrekbare beroepskosten in de eenmanszaak ook aftrekbaar i.f.v. de co2-uitstoot.
De beperking moet je dan als volgt zien: eerst beperken we de totale kosten tot het beroepsmatig-gebruik, daarna volgt de fiscale aftrekbeperking.
Nemen we als voorbeeld een kost van 100 met een beroepsmatig gebruik van 80% geeft een aftrekbare beroepskost van 80, daarna wordt deze 80 nogmaals beperkt tot de fiscale aftrekbeperking, die was vroeger altijd 75% dus van de 80 blijft er dan 60 euro over.


Vanaf 01/01/2020 hangt alles af van de CO2 uitstoot van de wagen.
Hoe hoger de Co2 uitstoot hoe kleiner het fiscale aftrekbare bedrag.

AFTREK % = 120 % – (0,54 x coëfficiënt x aantal gram CO2 per kilometer
waarbij coëfficiënt = 1 voor dieselvoertuigen, 0,9 voor aardgas <12PK; 0,95 voor alle andere voertuigen
Max 100%, min. 50%, het volgens bovenstaande formule vastgestelde tarief kan niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100%
40% voor CO2 >= 200 gr/km. Voor personenwagens met een CO2-uitstoot van 200 gram CO2 per kilometer of meer bedraagt de aftrek slechts 40% !

CO2-uitstootwaarde voor hybride wagens

Vanaf 01/01/2020 wil de wetgever de zgn. “Fake” hybride wagens fiscaal ontmoedigen. Dit zijn plug-inn hybrides die slechts een kleine afstand op hun batterij kunnen rijden.
Ter bepaling van het aftrek-% wordt voor hybride wagens (PHEV) de volgende CO2-uitstootwaarde gehanteerd, afhankelijk van de energiecapaciteit van de batterij uitgedrukt in kWh per 100 kg van het autogewicht én afhankelijk van de hybride CO2 uitstoot van de auto:
1) energiecapaciteit batterij >= 0,5 kWh per 100kg EN CO2-uitstoot <= 50 gr/km –> CO2 van hybride versie
2) energiecapaciteit batterij < 0,5 kWh per 100kg OF CO2-uitstoot > 50 gr/km –> CO2 van niet-hybride versie
3) niet-hybride versie is niet beschikbaar –> CO2 van hybride vesrie x 2,5

Is een hybride wagen uitgerust met zowel een brandstofmotor als met een elektrische batterij die een energiecapaciteit van minder dan 0,6 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht heeft OF een CO2 uitstoot van meer dan 50 gr/km, dan is het CO2 uitstootgehalte gelijk aan dit van hetzelfde model dat uitsluitend voorzien van een brandstofmotor.

Uitzondering: hybride wagens besteld vóór 01/01/2018 of waarvan het leasingcontract werd ondertekend vóór 01/01/2018 –> voor deze wagens blijft altijd de CO2 waarde gelden van de hybride versie, zelfs ná 01/01/2020

bron: https://www.practicali.be/blog/zomerakkoord-hervorming-vennootschapsbelasting-autokosten-voordelen/