Disclaimer

Privacy en copyright

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van at account.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van at account verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Disclaimer

at account kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.

at account kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt. Behoudens de expliciete verbintenissen, is de aansprakelijkheid van at account beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

at account is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. at account is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door de inschrijver/deelnemer, noch is at account aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de deelnemer of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Indien de aansprakelijkheid van at account wordt weerhouden, is at account er enkel toe gehouden het seminarie te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen. Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.